Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

1.        Juridische verhouding

1.1     Enkel deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen BECONA en de klant (afgekort het “Contract”).  Het Contract komt tot stand vanaf ondertekening van een bestelbon/offerte of het plaatsen van een bestelling (per brief, per fax, per e-mail en zelfs telefonisch).

1.2     Door aanvaarding van de algemene voorwaarden, erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en tevens voldoende te zijn ingelicht.

1.3     Op alle tussen BECONA en de klant gesloten overeenkomsten zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd.

Eventuele voorwaarden van de klant gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de klant, ook niet aanvullend.

2.        Prijsoffertes

2.1     De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan na de bestelling, doch vóór de levering behoudt BECONA zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.  De klant aanvaardt dit als het geen prijsstijging van meer dan 10% inhoudt. 

2.2     De prijsofferte geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte en niet voor eventuele gelijkaardige, toekomstige opdrachten.

2.3     Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

2.4     Alle goederen of diensten die niet voorzien zijn in de prijsofferte doch werden uitgevoerd door BECONA, worden aanzien als meerwerk en worden afgerekend aan een regieprijs, zoals op dat moment gangbaar.

2.5     Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de klant.

3.        Afhalen bestellingen

3.1     Wanneer de klant zelf zou instaan voor de afhaling van de bestelling, wordt het Contract, bij niet afhaling binnen de 30 kalenderdagen na de mededeling dat de goederen kunnen worden afgehaald, automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden door de klant. De klant is dan gehouden tot betaling van de vergoeding voorzien in art. 8.2.

4.        Levering/Uitvoering

4.1     BECONA verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).

4.2     De leverings- en uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden BECONA niet. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.

4.3     De klant bezorgt BECONA in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle informatie die BECONA nodig en nuttig acht voor de uitvoering van het Contract.  Indien deze informatie niet tijdig aan BECONA is verstrekt, heeft BECONA het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

4.4     Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. BECONA behoudt zich in dergelijk geval het recht voor te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen/volgen.

4.5     BECONA behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig zijn betaald geworden.

5.        Factuurvoorwaarden

5.1     Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van BECONA, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2     Op elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd à rato van de rentevoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 vermeerderd met 2% per jaar vanaf de vervaldag. Bovendien is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor BECONA om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

5.3     Bij niet-betaling op de vervaldag worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft BECONA het recht om het Contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte. Niet betaling op de vervaldag van de openstaande facturen, wordt aanzien als manifeste contractuele wanprestatie, hetgeen zonder enige ingebrekestelling BECONA het recht geeft de overeenkomst als ontbonden lastens de klant te aanzien. Artikel 8.2 is alsdan van toepassing.

5.4     Het protest tegen de facturen dient uiterlijk te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

6.        Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud, Risico, Intellectueel eigendomsrecht

6.1     Bij verkoop behoudt BECONA de eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding.

6.2     Bij niet-betaling zal BECONA bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen. Zo BECONA van dit terugnamerecht gebruik maakt, is art. 8.2 van toepassing.

6.3     Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de klant bestemde goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan over op de klant van zodra zij de werkplaatsen van BECONA of één van haar leveranciers verlaten, zowel indien het transport georganiseerd wordt door BECONA als door de klant, of van zodra de afgesproken afhaaldatum door de klant niet werd gerespecteerd. In dit laatste geval kunnen ook bewaringskosten aangerekend worden. 

6.4     De klant erkent en aanvaardt dat alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de  goederen en diensten van BECONA, de ontwerpen, tekeningen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van het Contract, dan wel die daaruit voortvloeien, uitsluitend berusten bij BECONA of diens leveranciers.  De klant verbindt er zich toe niets te ondernemen dat hieraan afbreuk zal doen.

7.        Annulering

7.1     Indien de klant het Contract heeft bevestigd, maar het Contract annuleert, dan is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor BECONA om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

7.2     Artikel 7.1 verhindert niet dat alle reeds uitgevoerde leveringen of geleverde prestaties (o.m. tekenwerk, projectbesprekingen) door de klant te betalen zijn volgens de geldende tarieven.

8.        Ontbinding

8.1     Indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld t.g.v. van faillissement, WCO, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen,  achterstallige betalingen bij BECONA of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de klant, …), dan heeft BECONA het recht om oftewel van de klant een vooruitbetaling of borgstelling te vorderen oftewel het Contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. Artikel 8.2 is dan van kracht.

8.2     Ingeval van vroegtijdige ontbinding lastens de klant, is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van het Contract met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van BECONA om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.  Bovendien is de klant verplicht om de reeds uitgevoerde leveringen of geleverde prestaties te vergoeden.

9.        Klachten

9.1.    Elke klacht moet binnen 5 kalenderdagen nadat de vermeende fout of nalatigheid op redelijke wijze kon worden ontdekt, per aangetekende brief aan BECONA geadresseerd worden en alleszins voor enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken.

9.2.    Het gebruik van de geleverde goederen en of diensten ontslaat BECONA bij ieder geval van elke verantwoordelijkheid.

9.3.    Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.

9.4.    In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig gemeld werden, heeft BECONA de keuze de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

9.5.    Elke vordering in rechte dient door de klant, op straffe van verval, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na vaststelling te worden ingeleid voor de bevoegde rechtbank.

10.     Aansprakelijkheid

10.1  BECONA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten wanneer het ontwerp voorafgaand door de klant werd goedgekeurd. Deze goedkeuring is een automatisch gevolg van de totstandkoming van het Contract.

10.2  Ingeval van een fout is BECONA vooreerst enkel gehouden tot herstel in natura.

10.3  Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn (binnen een redelijke termijn), bedraagt de schadevergoeding van de vordering maximaal 50% van de desbetreffende factuurwaarde.  Ingeval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulke vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.  Het is de klant niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

10.4  BECONA zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- en winstderving, verlies van reputatie of cliënteel of schade aan derden.

11.     Adresverandering – Overdracht van rechten

11.1  De klant dient BECONA onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of opdrachtbrief vermelde of telefonisch meegedeelde adres van de klant.

11.2  Zonder de voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van BECONA, klant en derden, kan de klant zijn rechten en verbintenissen jegens BECONA niet overdragen aan derden.

12.     Overmacht

12.1  Wanneer ten gevolge van o.a. overmacht, machinebreuk staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen en dergelijke BECONA of één van haar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt BECONA zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege BECONA kan gevorderd worden.

13.     Bescherming van persoonsgegevens

13.1  Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.  Zie hierover ook het gegevensbeschermingsbeleid van BECONA.

14.     Slotbepalingen

14.1  Het Contract omvat de volledige overeenkomst m.b.t. het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen.

14.2  Indien bepaalde bepalingen van het Contract door een rechtbank of een ander bevoegd orgaan nietig of onafdwingbaar zouden worden verklaard, dit in het geheel of ten dele, blijft het Contract verder bestaan voor de overige bepalingen en het resterend gedeelte van de bedoelde bepalingen.  Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van de partij.

14.3  Een eventueel in gebreke blijven van BECONA om de uitvoering te eisen van de bepalingen van het Contract, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

14.4  In geval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het contract is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd, behoudens anders sluitende bepalingen en het recht van Becona om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbank van het rechtsgebied van de klant. Deze Rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe.

14.5  BECONA is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de klant als een referentie.

 

Huur

15.     Eigendom

15.1  De gehuurde goederen blijven eigendom van BECONA.

16.     Richtlijnen voor het gebruik als een  goede huisvader

16.1  De klant moet de gehuurde goederen als een goed huisvader gebruiken, d.w.z.:

°  Gebruiken conform de voorziene richtlijnen en niet op een onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze;

°  Beschermen tegen overbelasting en beschadiging;

°  Enkel originele materialen van BECONA aanwenden voor montage en gebruik;

°  Alle wettelijke of reglementair verplichte controlemaatregelen laten plaats vinden, zonder enige tussenkomst van BECONA daarin.

17.     Huurtijd

17.1  De Huurtijd is een ondeelbare periode van vier (4) weken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

17.2  De Huurtijd vangt aan van zodra de gehuurde goederen BECONA verlaten, dan wel in bezit van de klant of zijn gemachtigde, dan wel in bezit van de transporteur die de goederen levert aan de klant, of wanneer de datum van oorspronkelijk afgesproken afhaling/levering verstreken is.

17.3  De Huurtijd zal met stilzwijgend akkoord verlengd worden, tenzij dat de klant tenminste één (1) week vóór het verstrijken van de lopende Huurtijd de terugkeer van de gehuurde goederen aan BECONA meldt. De verlenging vindt plaats aan dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur als de eerste Huurtijd.

17.4  Indien de klant de terugkeer tijdig aan BECONA heeft gemeld, dan eindigt de Huurtijd, afhankelijk van hetgeen is overeengekomen, op de dag van afhaling door BECONA of op de dag van afgifte in de werkplaatsen van BECONA, mits voorlegging in dit laatste geval van een door BECONA ondertekend ontvangstbevestiging.

18.     Afhalen en teruggeven gehuurde goederen, transportkosten

18.1  Ingeval de gehuurde goederen niet op de afgesproken datum worden afgehaald of niet in ontvangst worden genomen, dan geldt dit als een ontbinding van het Contract door de klant. Artikel 8.2 is dan van toepassing.

18.2  Indien de gehuurde goederen niet op het voorziene tijdstip worden teruggegeven of correct klaargezet voor afhaling, dan wordt de bijkomende Huurtijd aan de klant aangerekend.

18.3  Alle transportkosten vallen steeds ten laste van de klant, ook ingeval van 18.1 en 18.2 indien er sprake is van vervoer.

18.4  De huurder staat er voor in, dat op de afgesproken tijd en plaats, hijzelf of een afgevaardigde aanwezig is, voor de in ontvangstname of terugname van de goederen. Mocht dit niet worden nageleefd door de huurder, heeft BECONA sowieso het recht om de goederen terug mee te nemen, doch onder alle voorbehoud van toepassing van Artikel 18.1. Alle kosten die in extra zijn te maken door BECONA ingevolge het niet naleven van dit artikel, zullen in meer bij de klant worden aangerekend met een minimumbedrag van 500,00 Euro, behoudens het recht van BECONA om integrale schadeloosstelling te bekomen.

18.5  BECONA behoudt het recht, bij afwezigheid van de huurder, om de huurgoederen in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat, achter te laten op de aangeduide plaats van levering.

18.6  Bij het terug ophalen door BECONA moeten de gehuurde goederen klaar staan, makkelijk te bereiken, op de begane grond, ten verste onmiddellijk achter de toegang. Indien dit niet het geval is, is BECONA gerechtigd de gehuurde goederen niet mee te nemen. Dit leidt tot de gevolgen conform art. 18.2.

19.     Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

19.1  De klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de gehuurde goederen tijdens de Huurtijd en zal BECONA vrijwaren en integraal schadeloosstellen voor elke mogelijke vordering, betwisting, uitgave of aansprakelijkheid, van welke aard ook, met inbegrip van boetes en schadebedingen ten laste gelegd van BECONA en die het gevolg zijn van handelingen of het nalaten te handelen door de klant.

19.2  Gedurende de volledige Huurtijd, incl. tijdens het vervoer heen en terug, is de klant aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, de beschadiging en de vernietiging van de gehuurde goederen of voor de schade die het veroorzaakt heeft aan goederen of personen, ongeacht de oorzaak, zelfs indien  het voortvloeit uit toeval of overmacht.

19.3  Elk verlies van de gehuurde goederen of een gedeelte of onderdeel ervan, door welke oorzaak ook, inclusief diefstal, beschadiging, beslag of faling, dient schriftelijk en binnen de vierentwintig (24) uur te worden gemeld aan BECONA.  Ingeval van diefstal dient de Klant dit aan te geven aan de politie en hiervan een kopij te bezorgen aan BECONA, uiterlijk binnen de vijf (5) dagen na de diefstal. Ingeval de klant verzuimt aangifte te doen of hiervan een bewijs te bezorgen, geldt dit als een verduistering en heeft dit ook gevolgen op verzekeringstechnisch gebied voor brand-of diefstalregeling.

19.4  BECONA bezorgt de goederen in perfecte staat van onderhoud. Bij in ontvangstname zonder enige opmerking van de gehuurde goederen door de klant aanvaardt de klant deze perfecte staat van onderhoud en de geleverde hoeveelheden zoals vermeld op de leverbon. De klant staat hierna in voor het correct onderhouden van de gehuurde goederen. 

19.5  De gehuurde goederen dienen na het verstrijken van de Huurtijd of bij rechtsgeldige ontbinding lastens de klant, volledig, correct functionerend, in goede staat en schadevrij (behoudens slijtage door normaal gebruik) terug te worden bezorgd. 

19.6  Wanneer de gehuurde goederen niet conform art. 19.5 worden ingeleverd, zal het verschil tussen de feitelijke staat en de contractueel overeengekomen staat in rekening worden gebracht volgens de geldende tarieven en dient de klant onmiddellijk te betalen aan BECONA.  Zo zullen bv. reinigingskosten bijkomend aangerekend worden, indien de goederen vuil teruggeven worden en zullen bij verlies of onbruikbaarheid de goederen op nieuwwaarde berekend worden tegen de prijzen die gangbaar zijn op het ogenblik van de vervanging.

19.7  Indien bij afgifte schade of verlies is vastgesteld zonder dat de klant aanwezig was bij de telling en keuring, dan zal BECONA over een termijn van achtentwintig (28) dagen beschikken vanaf de afgifte (zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen) om zijn bevindingen inzake schade e.d. bekend te maken. De klant heeft vervolgens  een termijn van 8 dagen om op deze vaststelling van BECONA opmerkingen te maken. Bij gebreke aan enige schriftelijke opmerkingen, zal de klant de vaststelling van BECONA aanvaard hebben.

20.     Borgsom

20.1  Indien BECONA een borgsom eist, mag deze nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal deze pas aan de klant worden teruggegeven, nadat is gebleken dat de klant al zijn verplichtingen is nagekomen. Deze gestelde borgsom geeft nooit recht op intresten.

21.     Allerlei bepalingen

21.1  Elke vorm van onderverhuring of afstand van huur is verboden.

21.2  Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan BECONA.  BECONA voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst.

 

Consumenten

22.     Bepalingen i.v.m. consumenten

Indien de klant een consument is, dan gelden in afwijking van het voorgaande, de volgende bepalingen:

22.1      Art. 2.1 is niet van toepassing.

22.2      Art. 4.2 is niet van toepassing.

22.3      Bij art. 4.3 wordt toegevoegd: Indien BECONA nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant ook toegelaten de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.

22.4      Bij gebrek aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen na verzending van een eerste (gratis) ingebrekestelling (+ 3 werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg werd verstuurd), is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:

   €20,00 indien het verschuldigde saldo lager of gelijk is aan €150,00

   €30,00 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen €150,01 en €500,00 als het verschuldigde saldo tussen €150,01 en €500,00 is

   €65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven €500,00 met een maximum van €2000,00 als het verschuldigde saldo hoger is dan €500,00.

Bij gebrek aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen na verzending van een eerste (gratis) ingebrekestelling (+ 3 werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg werd verstuurd), is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd dewelke overeenkomt met de referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interest wordt berekend op de nog te betalen som en worden gerekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dat waarop de eerste ingebrekestelling aan de klant verzonden wordt.

Indien BECONA gehouden zou zijn bedragen te betalen aan de klant, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interest in het voordeel van de klant en lastens BECONA.

22.5      Art. 5.3 wordt vervangen door deze bepaling: Bij niet-betaling op de vervaldag heeft BECONA het recht om het Contract, na een voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte.  Indien BECONA nalaat haar verbintenissen uit te voeren, is de klant ook toegelaten de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten.

22.6      De termijn in art. 5.4 wordt vervangen door dertig (30) kalenderdagen (i.p.v. acht).

22.7      De volgende bepaling wordt toegevoegd aan art. 7.1: Indien BECONA het Contract annuleert (vóór de uitvoering is begonnen), dan is zij t.a.v. de klant een schadevergoeding conform art. 7.1 verschuldigd.

22.8      Art. 8.1 is niet van toepassing.

22.9      Bij art. 8.2 wordt toegevoegd: Ingeval van ontbinding door de klant o.b.v. 1184 B.W., is BECONA minstens gehouden tot betaling van dezelfde vergoeding.

22.10    De termijn in art. 9.1 wordt vervangen door dertig (30) kalenderdagen (i.p.v. vijf (5)).

22.11    Art. 9.3 is niet van toepassing, zie art. 22.4.  Bij opschorting van betaling kan enkel het deel worden ingehouden dat betrekking heeft op de klacht/betwisting.

22.12    Indien conform art. 9.4 het herstel niet of niet binnen een redelijke termijn mogelijk is, heeft de consument steeds een recht op een passende prijsvermindering of ontbinding van het Contract conform artikel 1649quinquies B.W.

22.13    Art. 9.5 wordt vervangen door deze bepaling: ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, enkel de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder, of de rechtbanken van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil loopt, is ontstaan of waar zij wordt, is of moet uitgevoerd worden, of de rechtbanken van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder, bevoegd zijn (artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W.). Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe.

 

 

 

 

Openingsuren

Maandag
7:30 - 18:00
Dinsdag
7:30 - 18:00
Woensdag
7:30 - 18:00
Donderdag
7:30 - 18:00
Vrijdag
7:30 - 18:00
Zaterdag
Op afspraak
Zondag
Gesloten

Sluitingsdagen

Pinkstermaandag: ma 20 mei 2024
Bouwverlof: vr 19 jul t/m zo 4 aug 2024
OLV Hemelvaart: do 15 en vr 16 aug 2024
Allerheiligen: vr 1 nov 2024
Wapenstilstand: ma 11 nov 2024
Kerstverlof & Inventaris: do 19 dec 2024 t/m zo 5 jan 2025